3:e kyu


Kihon  Kette Junzuki
Kette Gyakuzuki
Kette Junzuki No Tsukkomi
Kette Gyakuzuki No Tsukkomi
Nagashizuki
  

Ushirogeri Chudan 

Renraku WazaMaegeri, Nagashizuki, Gyakuzuki, Mawashigeri
Maegeri, Sokutogeri, Ushirogeri, Mawashigeri

Kumite 

Kihongumite 1
Kihongumite 2
Sanbongumite Maegeriuke 1
Sanbongumite Maegeriuke 2
Sanbongumite Maegeriuke 3
Sanbongumite Jodanuke 1
Sanbongumite Jodanuke 2
Ohyogumite 1
Ohyogumite 2
Ohyogumite 3
Ohyogumite 4

Kata  Kushanku


Naihanchi
Lämna ett svar