Etikett: 3:e kyu

 • 3:e kyu

  Kihon     Kette Junzuki  Kette Gyakuzuki  Kette Junzuki No Tsukkomi  Kette Gyakuzuki No Tsukkomi  Nagashizuki     Ushirogeri Chudan    Renraku Waza   1st Kyu Renraku Waza  Maegeri, Nagashizuki, Gyakuzuki, Mawashigeri  […]