1:a kyu


Kihon Kette Junzuki
Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
Nagashizuki
Tobikomizuki
Ushirogeri Chudan
  
Renraku WazaMaegeri, Mawashigeri, Ushirogeri, Gyakuzuki
Surikomi Maegeri, Ushirogeri, Sotouke, Gyakuzuki

KumiteKihongumite 5
Kihongumite 6
Sanbongumite Maegeriuke 1
Sanbongumite Maegeriuke 2
Sanbongumite Maegeriuke 3
Sanbongumite Maegeriuke 4
Sanbongumite Maegeriuke 5
Sanbongumite Maegeriuke 6
Sanbongumite Jodanuke 1
Sanbongumite Jodanuke 2
Sanbongumite Jodanuke 3
Sanbongumite Jodanuke 4
Ohyogumite 1
Ohyogumite 2
Ohyogumite 3
Ohyogumite 4
Ohyogumite 5
Ohyogumite 6
Ohyogumite 7
Ohyogumite 8

Kata Chinto
Lämna ett svar