Etikett: 1:a kyu

 • 1:a kyu

  Kihon   Kette Junzuki  Kette Gyakuzuki no Tsukkomi  Nagashizuki  Tobikomizuki  Ushirogeri Chudan     Renraku Waza   Maegeri, Mawashigeri, Ushirogeri, Gyakuzuki  Surikomi Maegeri, Ushirogeri, Sotouke, Gyakuzuki  Kumite Kihongumite 5  Kihongumite 6  Sanbongumite Maegeriuke […]

 • Kihongumite 5

  https://drive.google.com/file/d/17joRN7it91u-sw4PdYdoaUmeGI6UwBJc/view?usp=sharing