4:e kyu – Ej giltig from 2024


Kihon Ushiro Ura Mawashigeri
  MKette Junzuki no Tsukkomi
   Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
MNidangeri
    
Renraku Waza MKizamizuki, Yoriashi Gyakuzuki, Maegeri, Mawashigeri, Gyakuzuki
  Maegeri, Nagashizuki, Gyakuzuki
   
Kumite MIppongumite Jodan 4
  Ippongumite Chudan 4
  Ohyogumite 5
Ohyogumite 6
  MSanbongumite Maegeriuke 6
Sanbongumite Maegeriuke 7

Kata MPinan Yondan
   Pinan Godan
Lämna ett svar