2:a kyu


Kihon Kette Junzuki No Tsukkomi
Kette Gyakuzuki No Tsukkomi
Nagashizuki
Surikomi Mawashigeri Jodan
Surikomi Sokutogeri Jodan
Tobikomizuki
 

 
Renraku WazaYoriashi Kizamizuki, Yoriashi Gyakuzuki, Surikomi Maegeri Chudan, Mawashigeri Chudan, Ushirogeri Chudan, Uraken Jodan

Kumite

Kihongumite 3
Kihongumite 4
Sanbongumite Maegeriuke 4
Sanbongumite Maegeriuke 5
Sanbongumite Maegeriuke 6
Sanbongumite Jodanuke 3
Sanbongumite Jodanuke 4
Ohyogumite 5
Ohyogumite 6
Ohyogumite 7
Ohyogumite 8

Kata Seishan
Lämna ett svar